ท ะเบียนเก ษตรก ร 8.3 ล้านคน คลั ง จ่า ยเฉพาะหั วหน้าค รัวเรือ น เว้นสวนย างได้ทุกคน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุดนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ค.นี้ สศก.จะนำทะเบียนเกษตรกรจำนวน 8.33 ล้านราย

ส่งกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิิไม่ให้เกิດความซ้ำซ้อน กับความช่วยเหลือผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน

 

ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยทะเบียนทั้งหมดที่จะนำส่งไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาความซ้ำซ้อน

และ คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ หากดำเนินการเสร็จเร็วเกษตรกรก็จะได้รับเงินเร็ว

 

ซึ่งเป็นขึั้นตอนของกระทรวงการคลัง“การตรวจสอบความซ้ำซ้อน และคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเยี ย ว ย า

เกษตรกร 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จะเป็นเ รื่ อ งของกระทรวงการคลัง แต่ขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร

ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น จะยึดหัวหน้าครอบครัว สมมติว่าหัวหน้าครอบครัวไปลงทะเบียน ได้รับสิทธิ

จากโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้ว ในส่วนของสมาชิกก็จะไม่ได้รับ เพราะคนที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวย าเกษตรกร

 

จะให้เฉะาพหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น”นายระพีภัทร์ กล่าวว่า สำหรับทะเบียนเกษตรกรในด้านพืชทั้ง ข้าว ย าสูบ อ้อย และ

ปศุสัตว์ ประมง กรมส่งเสริมการเกษตร เลือกผู้ที่มีทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เท่านั้นจำนวน

6.19 ล้านราย ส่วนสมาชิก แม้จะทำนา ทำไร่อ้อย หรืออื่น ก็จะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวย านี้ และอีกประมาณ 1.75 ล้านราย

 

คือเกษตรกรชาวสวนย าง ที่ การย างแห่งประเทศไทย (กยท.) เลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

ทั้งหมด ได้แก่ เจ้าของสวน คนกรีดย าง คนเช่าสวน คนที่ทำสวนย างในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งหมดของทะเบียน

เกษตรกรให้หมดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรแต่ไม่เคยลงทะเบียนเกษตรเลยสามารถลงทะเบียนเพื่อ

รับสิทธิเงินเยี ย ว ย านี้ได้ไปจนถึง 15 พ.ค.นี้

ที่มา ข่ า ว ส ด

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *