แ จงแล้ว ใค รได้เ งิน 12,000บ าทบ้ างรีบดู

เมื่ อวันที่ 1 มี.ค. 64 ร ายงานข่ าวจาก กทม.แจ้ งว่า พล.ต.อ.อั ศวิน ขวั ญเ มือง ผู้ว่าร าชการก รุงเท พมห านคร

ได้อนุมั ติงบกลาง ซึ่งเป็ นงบประม าณปร ะจำปี 2564 จำน วน 1,020 ล้ านบ าท

มอ บให้ข้าร าชการ ลู กจ้ างปร ะจำ ลู กจ้ างชั่ วคร าว และลู กจ้ างโคร งการ ค นละ 12,000 บ าท

เป็นค่ าตอบแ ทนพิเ ศษ กรณีเกิ ดสาธ ารณภั ย โด ยให้แ ต่ละหน่ วยง านเ บิกจ่ ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่ วนห นึ่งที่ กทม. ได้ตั ดสินใ จเช่ นนี้เป็นเพร าะเมื่ อสิ้ นปี 2563 คณะกร รมการจั ดสร รเงิ นร างวัล

ปร ะจำปีงบประม าณ 2563 มีมติเห็ นค วรไม่จัดสร รเ งินร างวัลป ระจำปีง บปร ะม าณ 2563

ให้กับข้ าร าชการและลู กจ้ างเนื่ องจากสำนักงานการตร วจเ งินแผ่ นดิน (สตง.)

ได้ตร วจสอบร ายงานการเ งินสำห รับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม.

เกี่ ยวกับการเบิ กจ่ ายเ งินร างวัลประจำปี ประกอบกับสภ าพก ารณ์นั้น กทม. ได้รับผลกร ะทบจากสถ านก ารณ์

ก ารแ พร่

สตง.จึงมีข้อเส นอแนะให้ กทม.พิ จารณาจ่ ายเงิ นร างวัลปร ะจำปี

จากเงิ นง บประมา ณร ายจ่ ายประจำปีเ ดียวกับปีที่ได้ขอรับการปร ะเ มิน

 

พร้อมทั้งปรั บป รุงแผนการดำเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดส รรและการจ่ ายเงิ นร างวัล

ภายห ลังดำเ นินการจั ดทำง บแส ดงฐ านะการเ งิน การปิ ดบั ญชีร ายรับ-ร ายจ่ าย

และการร ายงานการเ งินประจำปีให้แล้วเส ร็จก่อนจ่ ายเ งินร างวัลปร ะจำปีให้แ ก่ข้าร าชการและลู กจ้ าง

ข้อเส นอแน ะดังก ล่าว เป็นแน วทางที่ข้าร าชการส่วนท้องถิ่ นถือปฏิบั ติ ทำให้ กทม.

ควรดำเนิ นการให้สอดคล้ องกับข้อเส นอแ นะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกร รมการฯ

มีม ติเ ห็นควรไม่จัดส รรเงิ นร างวัลประจำปีงบประม าณ 2563 ให้กับข้ าร าชการและลู กจ้ าง

ประก อบกับก่ อนหน้ านี้ พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบ ายให้ห น่วยร าชการต่าง

ไปจัดสร รงบประม าณขอ งหน่วยเ พื่อช่ วยเห ลือข้าร าชการเป็นค่ าตอบแ ทนกรณีพิเ ศษช่ วงเห ตุการณ์ ด้วย

สำหรั บงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สาม ารถนำไปใช้จ่ ายได้ ซึ่งง บกล าง ประจำปีงบประม าณ 2564 กทม.

ได้ขอจัดสร รงบไว้ 14,207,857,245 บ าท ประก อบด้วย

1.เ งินสำรอ งจ่ ายทั่วไป กรณีฉุ กเฉิ นหรือจำเ ป็น จำน วน 115,156,845 บ าท

2.เงิ นสำร องจ่ ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายต่าง เกี่ ยวกับน้ำท่ วม จำนวน 125 ล้านบ าท

3.เงิ นสำร องจ่ ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ ายเพื่ อการพั ฒนากรุ งเ ทพมห านคร จำน วน 300 ล้ านบ าท

4.เงิ นช่ วยเห ลือข้ าร าชการและลู กจ้ าง จำนว น 2,700 ล้ านบ าท

5.เงิ นบำเห น็จลู กจ้ าง จำนว น 1,035 ล้า นบ าท

6.ค่ าติดตั้ งไฟสาธ ารณะ จำน วน 100 ล้ านบ าท

 

7.เงิ นสำร องสำห รับค่ าง านส่ วนที่เพิ่ มตามสั ญญาแบบป รับร าค าได้ จำน วน 10 ล้า นบ าท

8.เงิ นสำรอ งสำห รับค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับบุ คล ากร จำน วน 320,756,400 บ าท

9.ค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับภ ารกิจและหรือนโยบ ายที่ได้รับม อบจากรั ฐบ าล จำน วน 3,975,618,000 บ าท

10.เงิ นร างวัลและเ งินช่ วยเห ลือ สำหรั บผลการปฏิบั ติร าชการปร ะจำปี จำนวน 1,050 ล้านบ าท

11.เงิ นสำร องสำห รับภ าระผู กพันที่ค้างจ่ ายตามกฎห มาย จำน วน 1,500 บ าท

12.เงิ นช่ วยค่ าคร องชีพผู้ได้รับบำน าญของกรุงเท พมห านคร จำน วน 220 ล้ านบ าท

13.เ งิน สำร องสำหรับจ่ ายเป็นเงิ นบำเหน็ จบำน าญข้ าร าชการก รุงเทพมห านคร จำน วน 2,756,326,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ค าดว่าเ งินค่ าตอบแ ทนพิเ ศษ กรณีเ กิดสาธ ารณภั ย จำน วน 1,020 ล้ านบ าท

จะใช้ง บกล างในหม วดเงิ นร างวัลและเงิ นช่ วยเ หลือ สำหรั บผลการปฏิบั ติร าชก ารประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดส รรไว้ จำน วน 1,050 ล้ านบ าท

ข้อมูลsiamtopic

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *