รีบลง เราช นะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงได้ถึง 5 มี.ค.นี้

นับถอยหลังมาตรการ “เราช นะ” สำหรับกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟน

สามารถลงทะเบี ยนได้ถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 นี้ พร้อมเปิ ด 4 สถานที่จุดรับลงทะเบีย นเราช นะ มีที่ไหนบ้ าง?

นับถอยหลังมาตรการ “เราช นะ” ที่รั ฐได้เปิ ดช่องทางให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มพิเศษ

 

ทั้งกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือกลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการรับเงิ นเยี ย วย า 7,000 บ าทจากรั ฐ

และช่องทางในการใช้จ่ายซื้อสินค้ าหรือจ่ายค่ าบริการ

เนื่องจากไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

ให้กลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบี ยนเราช นะได้ถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบี ยน ‘ม.33เรารักกัน’ รับเงิ น 4,000 หมดเขต 7 มี.ค.นี้

‘เราช นะ’ ตรวจสอบได้สิทธิ์ แต่ ‘ยืนยันตัวตน’ ไม่สำเร็จ เปลี่ยนไปใช้บัตรประชาช นแทนได้

สรุป 5 ขั้นตอนลงทะเบี ยน ‘ร้านค้ าเราช นะ’ ต้องทำอย่ างไร? ประเภทไหนเข้าร่วมได้บ้ าง?

 

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถนำบัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว

ไปลงทะเบี ยนเราช นะได้ตามสถานที่ต่าง ดังนี้

1.สาขาธนาค ารกรุงไทย

2.สาขาธนาค ารออมสิน

3.สาขาธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563

กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบี ยนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบี ยนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนลงทะเบี ยนกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน”

สำหรับลงทะเบี ยนผ่านหน้าจอของธนาค ารกรุงไทย จะมีระบบลงทะเบี ยนให้คล้าย

กับที่ประชาช นทั่วไปลงทะเบี ยนปกติ ผ่าน www.เราช นะ.com

 

เพียงแต่ระบบนี้จะไม่เปิ ดให้คนทั่วไปเข้าใช้งานได้

แต่เป็นระบบที่ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาค ารกรุงไทยเป็นผู้ทำการลงทะเบี ยนให้แทน

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเบี ยน “เราช นะ” ได้แก่

ชื่อ นามสกุล

เ ลvบัตรประจำตัวประชาช นของผู้ลงทะเบี ยน

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่ น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

(ซึ่งอาจเป็นเจ้าตัวหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทร)

ส่วนขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านเครื่องมือของธนาค ารกรุงไทย (เครื่อง EDC) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

เสียบบัตรประชาช นเข้าไป

กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้ าในการใช้สิทธิเราช นะ

ประชาช นต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

ถ่ายรูปบัตรประชาช น

กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” จะได้เงิ น “เราช นะ” เมื่อไหร่?

หลังจากลงทะเบี ยนเสร็จแล้ว ให้รอผลการลงทะเบี ยน

 

โดยทางธนาค ารจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองและตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่?

ซึ่งผู้ลงทะเบี ยนต้องเข้าไป “ตรวจสอบสถานะ” อีกครั้ง ถ้าเช็คสิทธิแล้วพบว่า

“ผ่าน” จึงจะได้รับเงิ นเยี ย วย าตามโครงการ “เราช นะ”

โดยจะได้รับวงเงิ นเข้าบัตรประชาช นทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บ าท

และงวดถัดไปจะได้รับ 1,000 บ าท จนครบวงเงิ น 7,000 บ าท

โดยวงเงิ นดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

และประชาช นกลุ่มนี้สามารถใช้จ่ายเงิ นจากสิทธิเราช นะ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เช่ นเดียวกับกลุ่มอื่น

ข้อมุลbangkokbiznews.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *