เงื่ อ นไข กรุงไทย กู้ 150,000 ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีคนค้ำ

ช่วงนี้หลายธนาครพากันออกมาปล่อยสินเชื่ อวงเงิ นกู้ เช่นเดียวกับธนาค ารกรุงไทยที่ออก

สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money สินเชื่ อเงิ นสด วงเงิ นสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่าย

ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีจุดเด่น ร ายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

โดย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money ยังมีจุดเด่น ที่ ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์

และไม่ต้องใช้บุลคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย และยังมีดอกเบี้ยที่ถูกเป็นพิเศษอีกด้วย สามารถผ่อนได้นาน 60 เดือน

จุดเด่น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

-วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบ าท

-ไม่มีบัญชีเงิ นเดือนกับกรุงไทยก็สามารถกู้ยืมเงิ นได้

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระได้นาน 60 เดือน

ร ายเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

– กู้ยืมเงิ นได้ สูงสุด 5 เท่า ของ ร ายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บ าท แต่ให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 1 ล้านบ าท

-ไม่ต้องมี บัญชี การรับเงิ นเดือน กับ ธนาค ารกรุงไทย ก็กู้ยืมได้

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

-ต้องไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงิ น และ ไม่มีหนี้สิน

 

-มีร ายได้ต่อเดือน ที่ 30,000 บ าท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

-หากเป็นเจ้าของกิจการร ายย่อย ต้องมีร ายได้ เดือนละ 30,000 บ าท ขึ้นไป

และมีการเปิดร้านไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบี ย นบ้ าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรองร ายได้ หรือ สลิปเงิ นเดือน ในเดือนล่าสุด

หรือ ต้นฉบับหลักฐาน แสดงร ายได้ ที่น่าเชื่ อถือ

Statement ในการขอ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม กรุงไทย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

-บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

 

-เจ้าของ กิจการ ร ายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป

และ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ย น (ถ้ามี) หรือ สำเนาทะเบี ย นการค้ า (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อธนาค าร

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเจิม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลู กค้ าสามารถเข้าไปดูร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อมุลninegoodtoday

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *