บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดทุกคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี เงินทองไหลมาเทมา

บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดทุกคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี เงินทองไหลมาเทมา
หากวันนี้คุรนั้นทำการค้าข า ยอยู่ แต่ก็ยังค้าข า ยไม่ดี วันนี้เรามีบทความ บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดทุกคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี

เงินทองไหลมาเทมา ปดูกันว่ามีบทสวดมนต์อะไรบ้างที่จะทำให้การค้าข า ยของคุณนั้นดีขึ้น

การค้าข า ย หรือ การค้า ( อังกฤษ : trade ) หมายถึง การตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือทั้งสองอย่ าง

การค้าข า ยสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งคือ การค้าข า ยเชิงพาณิชย์ ( commerce ) กลไกหรือสถานที่ที่สามารถมีการค้าข า ยเรียกว่าตลาด

รูปแบบเริ่มต้นของการค้าข า ยคือ การยื่นห มู ยื่นแมว ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยตรงระหว่างผู้ค้า

ปัจจุบันนี้ โดยทั่วไปผู้ค้าสมัยใหม่ใช้การเจรจาต่อรองด้วยสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งนั่นก็คือเงินตรา

พัฒนาการของเงินตรา
คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมร้านอื่นถึงข า ยดี แต่ทำไมร้านเราถึงข า ยไม่ดี นอ กจากทำเล คุณภาพของสินค้า

การพูดการจา เ รื่ อ งเหล่านั้นอาจจะยังไม่พอ บางสิ่งบางอย่ างอาจจะมีบางอย่ างที่มองไม่เห็น

ซึ่งในวันนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ ขอแนะนำว่าให้สวดเรียกลูกค้า

หล า ยคนอาจจะไม่มีคว ามเชื่ටในเ รื่ อ งนี้ แต่จะรู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้นี่แหละจะช่วยเป็นตัวเปิดทางสว่างให้กับตนเอง

หลังจากที่เราจัดร้านทำอะไรเรียบร้อยแล้ว เรามักจะเห็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างเอาอาหารขึ้น

มาให้เจ้าที่เจ้าทาง แล้วก็ยกมือสวดบทใดบทหนึ่ง เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล

และกระทรวงคฑาวุธดังต่อไปนี้ คุณจะต้องทำจิตใจให้สงบ คิดดีทำดี มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตัวของตนเอง ก็จะช่วยให้ลูกค้าเข้ามาแบบว่าไม่ข า ดสาย

บทสวดค้าข า ยดี
โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

บทสวดเรียกลูกค้า
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

บทสวดร่ำร ว ย
เสริมโชคลาภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองไม่ข า ดสาย

หมั่นสวดเป็นประจำจะช่วยส่ งเสริมให้ค้าข า ยดี ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

บทสวดเเผ่ส่วนกุศล

อิ ทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้ามีความสุข

อิ ทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิ ทั ง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทั ง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิ ทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเวร
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนี้ จากการภาวนาจิต ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยของข้าพเจ้า

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านใดไว้ ตั้งแต่ในอดีตช าติจนถึงปัจจุบันก็ต าม ไม่ว่าท่านจะอยู่ช าติใดภพใดภพใดก็ต าม

ขอให้ท่านได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ก่อร่ า งสร้างขึ้น แล้วได้โปรดอโหสิให้กับข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้า ด้วยอำนาจของบุญนี้ด้วยเถิด

บทนี้ควรที่จะสวดภาวนาทุกวันก่อนที่จะเริ่มข า ย และอย่ าได้ลืมนำเงินส่วนหนึ่งที่เราค้าข า ยได้ไปทำบุญ เพื่อเป็นการเพิ่มกุศลผลบุญ สิริมงคลในชีวิต

สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นคว ามเชื่ටส่วนหนึ่ง เท่านั้น เพราะอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณภาพของสินค้า จะดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และอื่นอีกมากมาย

ขอขอบคุณ Postsod, th.wikipedia.org

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *