เพิ่ มศิริมงคลให้กับชีวิ ต ส ว ดมนต์ 5 นาที ชีวิตราบรื่น ไม่มีติ ดขัด

หากเราสวดมนต์ได้เป็นประจำทุก วันก็จะทำให้เรานั้น มีสมาธิมีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หล า ยคนอาจจะคงเจอ ปัญหาในเวลา ที่ไม่ค่อยมีมากนัก ใน

การสวดมนต์ตอนเช้า เพราะมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย จึงทำให้มีเวลาน้อย และค่อนข้างที่จะจำกัด วันนี้เรามีบทสวดมนต์ที่ใช้เวลาเพียงค่ 5 นาทีก็เสร็จ เริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบ กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระ พุ ทธ พระธรรม พระ ส งฆ์

คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สัง ฆั ง อะภิปูชะย ามิ

คำน มัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ กราบ สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สัง ฆั ง นะมามิ ฯ กราบ

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ

ปัญจะ สีลานิย าจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำน มัสการพระ พุ ท ธ เ จ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 ครั้ง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทส วดไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจ ฉ ามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉ ามิ สัง ฆั ง สะระนัง คัจ ฉ ามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจ ฉามิ ทุติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระ ส งฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาต า เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ อะทินนาทานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ ก าเ มสุมิจ ฉาจารา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ มุสาวาทา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ สวากขาโต ภะคะวาต า ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ห -ี ติ อ่ า นว่าวิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตต าริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตต าให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น

ผู้ไม่มี เ ว ร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พย า บ าท เบี ยด เบี ยน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ง สิ้ น เทอญฯ

คำแผ่เมตต าให้ แ ก่ ส ร ร พ สั ต ว์
สัพเพ สั ต ต า สั ต ว์ ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิດ แ ก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้มี เ ว ร แ ก่ กัน และกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้ พย า บ าท เบี ยด เบี ยนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจาก ทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ประโยชน์ของการไหว้พ ระ ส ว ด มนต์ไว้ว่า

1. เป็นการฝึกจิตใจให้มีคุณค่าและมี อำ นาจ

2. เป็นการอบรมจิ ตใจให้ประณีตและมีคุณธร รม

3. เป็นสิริมงคล แ ก่ ชีวิตตน และ บริวาร

4. เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา

5. ทำให้มีความเห็นถูกต้องต ามหลัก พุ ท ธ ศ า ส น า

6. เป็นเนตติของอนุชนต่อไป

7. เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระ พุ ทธ เจ้า แม้ปรินิพพานแล้ว

8. เป็นการรั ก ษ าศรัทธาปสาทะของสาธุชนไว้

9. เป็นบุญกิริย า เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใจ

ที่มา nakhononline

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *