ข้อคิด

บทส วดม นต์ก่ อนนอน ยิ่งส วดทุ กคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี เงินทองไหลมาเทมา

บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดทุกคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี เงินทองไหลมาเทมา บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดทุกคืน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดี เงินทองไหลมาเทมา หากวันนี้คุรนั้นทำการค้าข า ยอยู่ แต่ก็ยังค้าข า ยไม่ดี วันนี้เรามีบทความ บทสวดมนต์ก่อนนอน…

ให้ลองอ่ า นเต ือนสติ โง่แล้วเป็นสุข ดีกว่าต้องทุกข์เพราะฉลาด

ให้ลองอ่ า นเต ือนสติ โง่แล้วเป็นสุข ดีกว่าต้องทุกข์เพราะฉลาด ความเก่งกาจไม่อาจบอกได้ว่าใครคนไหนมีความสุขเท่าไหร่ ทุกอย่ างที่สมบูรณ์แบบไม่อาจเติมเต็มให้หัวใจอิ่มเอมได้ ไอคิวที่สูงส่ง ไม่อาจวัดคุณค่าของชีวิต คนที่ว่าแสนฉลาด ไม่อาจเป็นการยืนยันว่า ใครคนนั้นจะดำเนินชีวิตได้มีสุขมากกว่าคนอื่น คนส่วนใหญ่มักนิยมชมชอบคนฉลาด เธอนี่เก่งจังเลยนะกินอะไรมาวะ เก่งเกินแล้ว ทำได้ไงวะ เรานี่ชาตินี้ไม่รู้จะทำได้รึปล่า วันหลังช่วยสอนเราหน่อยดิ…

4 วันเกิດ มีเก ณฑ์รั บโ ช คก้อ นใหญ่ จ นน่าอิ จ ฉ า

  4 วันเกิດ มีเกณฑ์รับโ ช คก้อนใหญ่ จนน่าอิ จ ฉ า เกิດวันจันทร์ หมั่นทำท า นทำบุญทุกครั้งที่มีโอ กาส ก็จะช่ว ยเสริ มด ว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอ…

ส ว ดม นต์ 5 น าที ชี วิ ตร าบรื่ น ไม่มี ติ ดขั ด

  เพิ่ มศิริมงคลให้กับชีวิ ต ส ว ดมนต์ 5 นาที ชีวิตราบรื่น ไม่มีติ ดขัด หากเราสวดมนต์ได้เป็นประจำทุก วันก็จะทำให้เรานั้น มีสมาธิมีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หล า ยคนอาจจะคงเจอ ปัญหาในเวลา…

ห ากวันนี้ คุณหม ดกำลังใจ ข อให้คุณอย่ าลืม 6 ข้อนี้นะ

  หากวันนี้คุณหมดกำลังใจ ขอให้คุณอย่าลืม 6 ข้อนี้นะ หากท้อแท้กำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องก้าวต่อไป รู้สึกเหมือนคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยยกระดับจิตใจและจิ ตวิญญ าณของคุณ ชีวิตสามารถต่อสู้ได้ ไม่ว่าจะดิ้นรนกับอะไรก็ตามมันจะช่วยให้ได้ยินคำให้กำลังใจที่เต ือนเราว่าเราทุกคนต่างก็มีความทุกข์ในชีวิต แต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งมีความพ่ายแ พ้ไ ล่ตามความฝันของ คุณล้มเหลวคุณรู้สึกหมด หมดกำลังใจแรงจากการเดินทางทำตามความฝัน ชีวิตจำไว้ว่าสิ่งต่าง ทันที…