ท ะเบียนเก ษตรก ร 8.3 ล้ านคน คลั ง จ่า ยเฉพาะหั วหน้ าค รัวเรือ น เว้นส วนย างได้ทุ กคน

  ท ะเบียนเก ษตรก ร 8.3 ล้านคน คลั ง จ่า ยเฉพาะหั วหน้าค รัวเรือ น เว้นสวนย างได้ทุกคน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร…

10 ซูเราะฮฺที่นบีอ่ านเป็ นประจำทุ ก วัน

มีหลายซูเราะฮฺในอัลกุอาน ที่มีคุณค่าและประเสริฐยิ่ง แต่มีบางซูเราะฮฺที่ท่านนนะบีอ่ า นและปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน คือ 10 ซูเราะฮฺ ดังนี้ 1.ซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ อ่ า นซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวัน และอ่ า นซูเราะฮฺอัลอิคลาส อัลฟะลัก อันนาส อ่…

ผั ก 5 ชนิ ด ช่วยเพิ่ มน้ำน มแม่

ประโยชน์น้ำนมแม่ ผักอาจเรียกได้ว่าเป็นอาหารเพิ่มน้ำมที่ดีที่สุด ก่อนจะไปจ่ายตลาดซื้อดีมากผักเรียกน้ำนม คุณแม่อาจรู้กันอยู่แล้วว่า น้ำนมแม่คืออาหารที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทารก ตั้งแต่แรกเกิດถึง 6 เดือนแรกของชีวิต ทารกควรกินแต่น้ำนมแม่ เพราะมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต พัฒนาสมอง จอประสาทตา ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำนมแม่ในระยะ 1-7 วันแรก…