ร้ านดั งรับซื้ อเหรี ย ญ 5 บา ท ปี 2540 เหรี ยญล ะ 10,000 บ าท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่ประขาขนนั้นให้ความสนมจเป็นอย่างมาก เมื่อมีเฟซบุ๊ก IndyCoin&Banknote รับซื้อ

เหรียญ แบงค์เก่า และของโบราณ โพสต์ข้อความรับซื้อเหรียญ 5 บาท ปีพ.ศ.2540 ในราคา 4,000-10,000 บาท และ

ปี พ.ศ.2546 ในราคา 200-600 บาท ทั้งนี้ร าค าของเหรียญขึ้นอยู่สภาพความใหม่ของเหรียญ ราคาที่แจ้งเป็นร าค าต่อ

1 เหรียญ ใครมีรีบเช็กด้วนเลยจ้า

 

ที่มา IndyCoin&Banknote

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *