เงื่ อนไข ม าตรการช่ วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 2เดือน บ้ านไหนได้บ้ าง

วันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค(PEA) มีม าตรการช่ วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพื่อช่ วยเหลือ

และบร รเทาความเดื อดร้ อนของประชาช นผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภทบ้ านอยู่อาศั ยและกิจการขน าดเล็ กตามม

ติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกร าคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแ จ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดื อนกุมภ าพั นธ์ มีน าคม 2564 ดังนี้

 

ให้สิ ทธิ์ใช้ไฟฟ้ าฟ รี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้ าบ้านอยู่อ าศัยประเ ภท 1.1.1

-ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 90 หน่ วย ใช้ไฟฟ้ าฟ รี

-ใช้ไฟฟ้ าเกิน 90 หน่ วย ใช้ไฟฟ้ าฟ รี 90 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภ ทกิจการขนาดเ ล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ

-ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 50 หน่ วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี

-ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่ วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี 50 หน่ วยแร กและคิดค่ าไฟฟ้ าตั้งแต่หน่ วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไ ฟฟ้าบ้ านอยู่อาศั ยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่ วยการใช้ไฟฟ้ าตามใบแ จ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดื อน

ธันว าคม 2563 เป็นเดื อนฐ านสำหรับการคิดเ งิน

1. การใช้ไฟฟ้าร ายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐ านให้คิดค่ าไฟฟ้ าจากหน่ วยการใช้ไฟฟ้ าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ารา ยเดือนมากกว่าหน่ วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐ าน

2.1 ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 500 หน่ วย หน่ วยที่คิดค่ าไฟฟ้ าเท่ากับหน่ วยเดือน ธันวาคม 2563

2.2 ใช้ไฟฟ้ ามากกว่า 500 แต่ไม่เ กิน 1,000 หน่ วย หน่ วยที่คิดค่ าไฟฟ้ าเท่ากั บหน่ วยของเดื อนธันวาคม

2563 บวกด้ วยร้ อยละ 50 ของหน่ว ยส่วนที่เกิ นหน่ วยเดือนธั นวาคม 2563

2.3 ใช้ไฟฟ้ ามากกว่า 1,000 หน่ วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้ าเท่ากับหน่วยของเดือนธันว าคม 2563

 

บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่ว นที่เกินหน่วยเดื อนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิ ทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมั ติในค่ าไฟฟ้ าประจำเดื อนกุมภาพั นธ์ และเดื อนมีนาคม 2564

โดยสามารถตร วจสอบค่ าไ ฟฟ้าและสิ ทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้ าในแต่ละรอบเดื อนได้ที่

ใบแจ้ งค่ าไ ฟฟ้า, MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect

ข้อมูลsiamtopic

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *