ธรรมะ

ดึงดูดเงิน ไหลเข้ ารั บท รัพ ย์ให ญ่มี โชค

เคล็ ดไม่ ลั บ ดึงดูดเงิน ไหลเข้ ารับท รัพย์ใหญ่มี โชครัว 1 จานชามสีขาวเสริมโชค เຣาจะเห็นได้เลยว่าต ามร้านอาหารหรือต ามภัตต าคารใหญ่มักจะเลือกใช้จานชามที่เ ป็ นทรงกลมและมีสีขาวสะอาดเพราะเ ป็ นตัวแทนแห่งรากฐานที่บ่งบอกถึงค ว…

พระ คาถา ชินบั ญชร สวดเป็นปร ะจำชีวิตจะเปลี่ยนดี ขึ้นทันตา

พระ คาถา ชินบั ญชร สวดเป็นปร ะจำชีวิตจะเปลี่ยนดี ขึ้นทันตา พระคาถาชินบัญชร จัดเป็นดีมากพระคาถา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่บางท่านอาจจะสวดกันเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นพระคาถาที่มีการถ่ายทอดและบอกต่อกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นคาถา ศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อใครได้สวดทุกเช้าค่ำ จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่เ รื่ อ งดี…

แจ กบ ทสว ดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ บทแผ่เมตตา ใครชี วิตติดขัดลองดู

แจ กบ ทสว ดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ บทแผ่เมตตา ใครชี วิตติดขัดลองดู บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา (ถ้าใครตอนนี้ทำอะไรติดขัด ให้ลองสวดมนต์ก่อนนอน) การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมาก ทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน ทำให้เราเจอแต่สิ่งดี ที่จะเข้ามาในชีวิต วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย บทสวดมนต์ก่อนนอน…