3 วันเกิ ดดว งขาขึ้น ต่อไปนี้​ จะ มีบ้ าน มีรถ สมใจห วัง มีโช คก้อนโต

1 เกิ ดวันอาทิตย์

 

คนวันนี้จะค่อนข้างหั ว ร้ อ น จึงไม่แปลกที่บ างทีจะมีทะเล าะกับใครมาบ้ างแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดเองก็ตาม

ฉะนั้นก็จงควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่นะจะได้ไม่เกิ ดปั ญหาใหญ่ตามมา

อย่ าประชดประชันเพราะมันไม่ช่วยอะไร ให้ใช้เหตุผลและความเห็นอกเห็นใจเข้าหากัน

ด ว งคุณตอนนี้กำลังเริ่มดีมากขึ้น แล้ว คุณต้องมีสติในการทำทุกอย่ างจะได้หนุน

ด ว งให้ดีขึ้น งวดนี้มีเกณฑ์จะได้ร างวัลใหญ่จากสลากด้วยนะ

เก็ บโช คเอาไว้ จะได้โช คเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน สาธุ

2 เกิ ดวันอังค าร

 

ร ายจ่ายเยอะนะหากบริหารไม่ดีอาจลำบ าก แม้จะหามาได้เยอะก็ตาม

แต่ทุกอย่ างอยู่ที่การจัดส รรการเงิ นของคุณด้วย และมันมักจะมีเหตุการณ์มาให้ต้องจ่ ายเ งินก้อนอยู่ในช่วงนี้

แต่ฐานด ว งดีมากช่วงนี้มีเกณฑ์ร วย มีทรั พย์สิน เงิ นทอง แถมยังมีด ว งจะได้ร างวัลใหญ่กับสลากด้วยนะ

3 เกิ ดวันเสาร์

 

ด งกำลังมาแรงเลยมีแววว่าจะถูกสล ากรางวัลใหญ่เสี ยด้วยกับงวดที่กำลังจะมาถึง

โดยจะต้องซื้อสล ากกับคนขายที่อยู่ใกล้กับโ ร ง พ ย า บ า ลนะ

และสิ่งที่ต้องร ะวั งสำหรับวันนี้คือ ร ะวั งคน ผิ ว สีนะ

เพราะเขาจะนำปั ญหามาให้ป ว ด หั ว ร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่งทางตรง

ทางอ้อม ในเ รื่ อ งของงานด้วย แต่ก็จงตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้ว

จะผ่านไปจนได้เลื่อนตำแหน่งและเ งิ นเดือนก็ขึ้นอีกด้วย เก็บโชคเอาไว้

ข้อมูล jitpensook

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *